Merge PDF với Ghostscript

Merge PDF với Ghostscript

Chỉ đơn giản là muốn viết lại cách thực hiện một cách nhanh chóng giúp bạn nào cần đỡ tốn thời gian research

Mình sẽ update thêm các môi trường khác khi mình có dịp cài đặt.

 1. WINDOWS

  Download ghostscript tại đây: https://ghostscript.com/releases/gsdnld.html

  Cài đặt nó (ở đây là Windows 64 bit)

  Bạn biết làm gì rồi đấy =))

  Setup lại môi trường: Window + i rồi search env là ra

  Thêm đường dẫn vào đây:

  Check xem có gì hot ở Windows Update không rồi restart luôn ヽ(o^▽^o)ノ

  Mở terminal tại thư mục có file PDF bạn muốn merge, hoặc đâu cũng được, miễn là bạn đưa đường dẫn đúng vào command line

   gswin64c -q -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -sOutputFile=combined.pdf dummy.pdf cv.pdf
  

  Và đây là thành quả

  Có rất nhiều option khác với nhiều tính năng của ghostscript nữa, bạn có thể tham khảo tại trang chủ của ẻm.

 2. Ubuntu (or Kali Linux, Debian, ...)

   sudo apt update
   sudo apt -y install ghostscript
  

  Gòi xài hoy.

   gs -q -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -sOutputFile=combined.pdf dummy.pdf cv.pdf