My cheat-shiet Javascript

My cheat-shiet Javascript

Lượn lờ vài vòng platform công nghệ, chợt thấy một post về ìm ru & level úp JS skills hay quá nên đem về coi như của hồi môn (¬‿¬ )

1. Destructuring Magic

 • Cái j mà unpack values from arrays or objects, thực tế mình ít dùng cái này.

   const person = { name: 'Alice’, age: 30 };
   const { name, age } = person;
   console.log(name); // Output: Alice
   console.log(age); // Output: 30
  
   #Mình toàn gọi person.name luôn chứ chả dùng cái trên.
   // cái này thì tiện nè.
   const [year, month, day] = date
  
   console.log(year) // 2014
   console.log(month) // 17
   console.log(day) // 07
  

2. Spread

 • Giúp create copies of arrays and merge objects. Hmm, cái này nhìn hịn mà mình ít sài vcl.

   const originalArray = [1, 2, 3];
   const clonedArray = [...originalArray];
   console.log(clonedArray); // Output: [1, 2, 3]
   // Merging
   const obj1 = { a: 1, b: 2 };
   const obj2 = { b: 3, c: 4 };
   const merged = { ...obj1, ...obj2 };
   console.log(merged); // Output: { a: 1, b: 3, c: 4 }
  
   // Thời ngày xưa...
   // Create an Array
   const tools = ['hammer', 'screwdriver']
   const otherTools = ['wrench', 'saw']
   // Concatenate tools and otherTools together
   const allTools = tools.concat(otherTools)
  
   console.log(allTools); //["hammer","screwdriver","wrench","saw"]
  

3. map()

 • Nghe nói là vũ khí bí mật giúp tranforming data, thấy cũng tiện mà trước giờ mình cũng ít sài, chắc tại mình gà qá.

   const numbers = [1, 2, 3];
   const squared = numbers.map(num => num * num);
   console.log(squared); // Output: [1, 4, 9]
  

4. Short-circuit

 • Sử dụng toán tử && and || rút gọn. Ez.

   const name = user.name || 'Guest';
   console.log(name); // Output: Guest
  

5. Arrow function

 • Nhìn thì khá ngon, cũng muốn dùng cơ mà nhìn vào source biết đéo được dùng rồi.

   const greet = name => `Hello, ${name}!`;
   console.log(greet(’Alice’)); // Output: Hello, Alice!
  

6. Optional chaining (?.)

 • Giúp tránh mấy trường hợp lỗi khi xử lý các thuộc tính lồng nhau. Ngon, mà mình thường quên nên không sử dụng mấy.

   const user = { info: { name: 'Alice' } };
   console.log(user.info?.age); // Output: undefined
  

7. Cool console tricks

 • Nghe là biết cool rồi, cơ mà cũng ít sài. Chắc phải setting snippet chứ chả cool tí nào khi phải viết tay :))

   const users = [{ name: 'Alice' }, { name: 'Bob' }];
   console.table(users);
   console.groupCollapsed(’Details’);
   console.log(’Name: Alice’);
   console.log(’Age: 30’);
   console.groupEnd();
  

8. Fetch with async/await

 • Cái này ai cũng biết mà thôi viết vào cho post nó dài chút.

   async function fetchData() {
    try {
     const response = await fetch('url');
     const data = await response.json();
     console.log(data);
    } catch (error) {
     console.error(error);
    }
   }
  
   fetchData();
  

9. Closures Unleashed

 • Chưa hình dung sẽ dùng trong tình huống nào.

   function createCounter() {
    let count = 0;
    return function () {
     count++;
     console.log(count);
    };
   }
  
   const counter = createCounter();
   counter(); // Output: 1
   counter(); // Output: 2
  

10. Memoization for Speed

 • Méo hiểu là nó đang làm cái gì. để hồi test thử.

   function fibonacci(n, memo = {}) {
    if (n in memo) return memo[n];
    if (n <= 2) return 1;
    memo[n] = fibonacci(n - 1, memo) + fibonacci(n - 2, memo);
    return memo[n];
   }
  
   console.log(fibonacci(10)); // Output: 55
  

11. Hail the Intersection Observer: Effortless Scroll Effects

 • Chắc là ngon, chưa test qua.

 • Use the Intersection Observer API for lazy loading and scroll animations

   const observer = new IntersectionObserver(entries => {
    entries.forEach(entry => {
     if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('fade-in');
      observer.unobserve(entry.target);
     }
    });
   });
  
   const elements = document.querySelectorAll('.animate');
   elements.forEach(element => observer.observe(element));
  

12. Reduce + spread

 • Cũng tiện

   const array1 = [1, 2, 3, 4];
  
   // 0 + 1 + 2 + 3 + 4
   const initialValue = 0;
  
   function sum(...ary) {
     return array1.reduce(
      (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue,
      initialValue,
     );
   }
  
   sum(...array1) // 10